Leveransbestämmelser SBPR 2011 : 1

Dessa leveransbestämmelser är, såvida inte annat skriftligen avtalats, gäller vid köp från medlemmar i Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter (SBPR).

Reklamation

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister skriftligen lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation). Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan emottogs av köparen eller av denne anvisad mottagare skall reklameras inom en vecka därefter och – i förekommande fall – innan varan bearbetats. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan.

Under alla omständigheter förlorar köparen rätten att åberopa fel om inte reklamation gjorts två månader efter det att varan mottagits.

Returer

Prover krediteras ej. För fullgod vara finns ingen returrätt. Returnerade varor skall vara packade i originalförpackning och ej vara använda eller bearbetade.

Säljarens Ansvar

Säljarens ersättningsskyldighet, utöver kreditering av felaktig leverans alternativt ersättningsleverans, för styrkt skada är begränsad till högst 10 % av köpesumman. Vid specialproduktion kan inte ersättningsleverans garanteras.

Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll, som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Säljaren är inte heller ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom att varan är felaktig om det har förelegat ett sådant hinder som avses i andra stycket för att avlämna felfri vara.

För skada genom indirekt förlust eller för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan är säljaren ersättningsskyldig endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida.

Uppgifter i marknadsföringsmaterial och annan produktinformation är bindande endast om det skriftligt avtalats.

Original

Kunden ansvarar helt för att insända original är riktiga. Vid förvanskning är original som sänts digitalt, har säljaren inget ansvar. Säljaren har inget ansvar för om av köparen inskickade original gör intrång i tredje mans rätt.

Leverans sker Ex Works Incoterms 2010, om inget annat avtalats. Tidpunkt för utleverans från säljaren ska avtalas särskilt.

Tvist

Eventuella tvister avgörs av svensk domstol och med tillämpning av svensk rätt.

Supply Conditions SBPR 2011 : 1

Unless otherwise agreed in writing, these Supply Conditions apply in conjunction with sales by members of the Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter (Swedish Association of Profile and Advertising Products – SBPR

Complaints

The Purchaser may not claim that goods are defective if it has not notified the Seller of the defect (complaint) in writing within the time limits specified below. Complaints relating to defects that were observed or should have been observed when the goods were received by the Purchaser or the consignee nominated by them shall be made within one week thereafter and – where applicable – before the goods are processed. Otherwise a complaint shall be made about a defect within a reasonable time after the defect was observed or should have been observed or the Purchaser was otherwise made aware of this owing to a complaint from another party.

The Purchaser shall under any circumstances lose the right to refer to the defect unless a complaint is made within two months of receipt of the goods.

Returns

Samples shall not be credited. There is no right of return in respect of satisfactory goods. Returned goods shall be enclosed in their original packaging and shall not have been used or processed.

Liability of the Seller

The Seller’s obligation to pay compensation – in addition to the crediting of defective supplies or alternatively providing a replacement – for a verified loss is limited to no more than 10% of the purchase price. A replacement cannot be guaranteed in the case of special production.

However, the Seller is not liable to pay compensation for damage incurred by the Purchaser owing to a delay on the part of the Seller where such delay is due to an impediment outside the Seller’s control, which it could neither reasonably have been been expected to have anticipated at the time of the sale and the consequences of which the Seller could not reasonably have avoided nor overcome.

Nor is the Seller liable to pay compensation for the damage incurred by the Purchaser owing to the goods being defective if such impediments as referred to in the second paragraph prevented the supply of goods free of defects.

The Seller is only liable to pay compensation for damage owing to indirect loss or for loss that the Purchaser incurred owing to damage to something other than the goods sold if the damage is shown to have resulted from gross negligence on the part of the Seller.

Information contained in marketing material and other product information is only binding if it has been agreed in writing.The Seller’s obligation to pay compensation – in addition to the crediting of defective supplies or alternatively providing a replacement – for a verified loss is limited to no more than 10% of the purchase price. A replacement cannot be guaranteed in the case of special production.

However, the Seller is not liable to pay compensation for damage incurred by the Purchaser owing to a delay on the part of the Seller where such delay is due to an impediment outside the Seller’s control, which it could neither reasonably have been been expected to have anticipated at the time of the sale and the consequences of which the Seller could not reasonably have avoided nor overcome.

Nor is the Seller liable to pay compensation for the damage incurred by the Purchaser owing to the goods being defective if such impediments as referred to in the second paragraph prevented the supply of goods free of defects.

The Seller is only liable to pay compensation for damage owing to indirect loss or for loss that the Purchaser incurred owing to damage to something other than the goods sold if the damage is shown to have resulted from gross negligence on the part of the Seller.

Information contained in marketing material and other product information is only binding if it has been agreed in writing.

Original

The customer is fully responsible for the accuracy of originals submitted. The Seller has no liability in the event of the corruption of an original sent digitally. The Seller is not liable if the original submitted by the Purchaser infringes the rights of a third party.

Deliveries shall be made Ex Works Incoterms 2010 unless otherwise agreed. A separate agreement shall be concluded for the time of delivery from the Seller.

Disputes

Any disputes shall be determined by a Swedish court and applying Swedish law.