Årsmöte onsdag 3/4 2024 kl. 16.00

Mötet öppnas av SBPR:s ordförande

§1 Val av ordförande för mötet.

Godkännande av dagordning

§2 Val av sekreterare för mötet

§3 Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera protokollet.

§4 Fråga om kallelse till mötet skett i behörig tid.

§5 Styrelsens förvaltningsberättelse.

§6 Fastställande av resultat- och balansräkning för året.

§7 Revisorernas berättelse.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§9 Fråga om att avveckla SBPR för att bilda en ny gemensam branschförening med PWA.

§10 Medlemsfrågor

§11 Övriga frågor.

§12 Mötet avslutas

Välkomna!
Styrelsen för SBPR

Lars