Kallelse till

SBPRs extra årsmöte 12 januari 2024

Boka in SBPR:s extra årsmöte 12 januari 2024 kl. 16.00, i era kalendrar.
SBPR fortsätter med digitala årsmöten och inloggningsuppgifter kommer dagarna innan årsmötet.
Dagordning Extra Årsmöte SBPR 2024-01-12 kl. 16.00 via Webmöte.

Mötet öppnas av SBPR:s ordförande

§1 Val av ordförande för mötet.
§2 Godkännande av röstlängd.
§3 Godkännande av dagordning.
§4 Val av sekreterare för mötet.
§5 Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera protokollet.
§6 Fråga om kallelse till mötet skett i behörig tid.
§7 Fråga om att gå vidare med förslag från styrelsen om att avveckla SBPR för att bilda en ny gemensam branschförening med PWA.
§8 Mötet avslutas.
De som önskar deltaga på årsmötet behöver anmäla sig och skicka in en e-post adress, dit vi kan skicka länk för anslutning till mötet.
Detta för att vi skall kunna upprätta en giltig röstlängd.

Välkomna!
Styrelsen för SBPR

Lars